Konferencia

A konferenciáról készült összefoglaló film két részletben az alábbi linkeken érhető el:

   

Tudományos publikációk

Folyami lebegtetett hordalékmérési módszerek összehasonlító elemzése – Pomázi F., Baranya S. Water,  2020, 12(3):873.

https://doi.org/10.3390/w12030873

A cikk a Tiszta ivóvíz projekt lebegtetett hordalékmérései során tesztelésre került közvetett lebegtetett hordalékmérési eljárások kalibrációját, a megbízhatóságuk statisztikai mutatóit, illetve az egyes módszerek összehasonlítását, valamint azok és gyakorlati megfontolásait, tapasztalatait mutatja be.

Csápos kutak analitikus módszerekkel támogatott numerikus modellezése –Székely F., Nyiri G., Szűcs P., Zákányi B. Journal of Hydrologic Engineering, 2021, 26(12): 04021040.

https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002137

A parti szűrést (RBF) széles körben használják az ivóvíztermelésben a világ minden táján. Az úgynevezett csápos kutak a parti szűrésű rendszerek vízadó rétegeinek esetében a legfontosabb víztermelő létesítmények közé tartoznak. Ebben a tanulmányban többféle modellezési módszert alkalmazunk a csápos kutak hidraulikai viszonyainak elemzésére. Vizsgálják az időben változó és időben állandó állapotú áramlást homogén, végtelen, félvégtelen és négyzet alakkal határolt víztartókban. Modellezzük a gravitáció késleltetett válaszának hatását. A szimulációk során háromdimenziós analitikai és numerikus véges differencia (FD) megoldási technikákat alkalmazunk a megbízhatóbb számítási eredmények biztosítása érdekében. Összehasonlító elemzéseket végezünk az FD szimulációkban a kútakna depressziójának optimalizálására. Ezt a fontos értéket a csápok tengelyére merőleges függőleges síkban bekövetkező sugárirányú áramlás miatti lokális nyomásveszteség szabályozza. A FLOW többhálós FD szimulációs szoftvert végtelen és félvégtelen vízadókhoz, míg a MODFLOW Revised Multi-Node Well (MNW2) csomagot a négyzet alakú vízdókhoz alkalmaztuk. A késői idejű particionálás (LTP) módszert a végtelennek tekintett vízadó rétegekben a késleltetett leszívás becslésére vezettük be, szemianalitikus időben állandó egyenletekkel, kör alakú utánpótlódási határokat figyelembe véve. Ez utóbbi értéket a szemianalitikus CW szoftver határozza meg. A különböző, többnyire analitikai alapú megoldások eredményeinek felhasználása megerősítette vagy javította a közelítő numerikus megoldások pontosságát. Az ilyen analitikai támogatás elengedhetetlen a csápos kutak működésének megfelelő értékeléséhez.

A diffúz antropogén szennyezés trendhatásainak feltárása egy sűrűn lakott területen áthaladó nagy folyóban – Engloner A.I., Németh K., Dobosy P., Óvári M. Heliyon, 2023, 9(9): e20120.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20120

A diffúz szennyezések észlelése nagy folyókban hosszabb időszakra kiterjedő, gyakori mintavételt igényel, amellyel azonban térben és időben várhatóan nagyon változó adatokhoz jutunk. Ez a variabilitás, az adatsorok átfedése első látásra az sugallhatja, hogy például egy nagyvárosi terület nem befolyásolja a folyó vízminőségét. Ebben a tanulmányban egy egyszerű módszert mutatunk be nem pontszerű szennyezések trendhatásainak kimutatására a Dunában térben és időben nagyon változó adatok alapján. Egy éven keresztül kéthetenkénti mintavétellel 34 fizikai és kémiai paraméterre kiterjedően vizsgáltuk a folyó vízminőségét Budapest feletti és alatt. A bemutatott adatelemzési módszerrel számos antropogén eredetű, a folyó vízminőségét hosszútávon veszélyeztető diffúz szennyező volt azonosítható (például nitrogén, foszfor, szulfát, klorid, kálium).

Az aktív gyógyszerészeti összetevők tartósságának összehasonlító vizsgálata folyórendszerekben – M. Honti, M. Zsugyel, C. Seller, K. Fenner. Environ. Sci. Technol. 2023,

https://doi.org/10.1021/acs.est.3c01627

A gyógyszermaradványok folyóbeli bomlásának közvetlen vizsgálata nehéz a számtalan kibocsátási pont miatt. Egy új eljárással meghatározható egy gyógyszermaradvány bomlási sebessége egy ismerten nem bomlékony anyaghoz viszonyított koncentráció-hányadosokból, a kibocsátási pontok ismerete nélkül is.

A klímaváltozás miatt bekövetkező évszakos eltolódások hatása a plankton és a kavicsbevonat prokarióta közösségeire egy nagy folyóban – Engloner AI, Vargha M, Kós P, Borsodi AK. PLoS ONE, 2023, 18(9): e0292057.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292057

A mikrobiális közösségek kiemelkedő ökológiai és népegészségügyi szerepet játszanak természetes vizeinkben, ugyanakkor a klímaváltozás hatásai nagymértékben veszélyezteti őket. Jelen tanulmány az első részletes, NGS alapú betekintést nyújtja a Duna planktonikus és kavicsbevonat prokarióta közösségeinek tér- és időbeli változásaiba annak feltárására, hogy ezek a közösségek hogyan reagálnak az éghajlatváltozással összefüggő környezeti változásokra.

Az eredmények bemutatják, hogy a folyami élőhelyek döntően meghatározzák a mikrobióta taxonómiai összetételét, változatos és jól differenciált mikrobaközösségek alakultak ki a vízben és a kavicsbevonatban. A bakterioplankton összetétele ugyanakkor egyértelműen, az epilithoné kevésbé követi az nyár éghajlatváltozás miatt bekövetkező elhúzódását. A mikrobiális közösség változásainak döntő jelentősége lehet a szerves vegyületek (beleértve a szennyezők és a xenobiotikumok) lebontásában, a nehézfémek átalakulásában és felhalmozódásában, valamint a kórokozók és antibiotikum-rezisztens szervezetek előfordulásában.

A forrástól a csapig: A mikrobiális diverzitás nyomon követése egy partiszűrésen alapuló ivóvízellátó rendszerben, változó hidrológiai állapotok mellett – Vargha, M.; Róka, E.; Erdélyi, N.; Németh, K.; Nagy-Kovács, Z.; Kós, P.B.; Engloner, A.I. Diversity, 2023, 15:621.

https://doi.org/10.3390/d15050621

Budapest parti szűrésű ivóvízrendszerét újgenerációs szekvenálás módszerével vizsgáltuk egy egy éves vizsgálati periódusban. A mikrobiális diverzitás és baktérium sejtszám csökkenést mutatott a felszíni víz és a fogyasztói végpont között. A vízkezelés után megnőtt a klórrezisztens és parti szűréshez köthető taxonok előfordulása. A fogysztói ponton potenciálisan kórokozó fajok előfordulását nem mutattuk ki. Az alacsony vízszint esetén megnőtt az anaerob heterotróf csoportok előfordulása, míg magas vízszint esetén a felszíni vízhes köthető taxonok fordultak elő nagyobb számban. A parti szűrésű vízrendszer mikrobiális diverzitásának jobb megértése hozzájárul a vízbiztonság megőrzéséhez a mai változó környezeti feltételek mellett.

Új statisztikai módszer biplotok összehasonlítására – Engloner A.I., Podani J. Ecological Indicators, 2023, 154:110802.

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110802

Az ordinációs módszerek eredményeit leggyakrabban Prokrusztész-módszerekkel hasonlítják össze, amelyek külön-külön az objektumokra vagy a változókra alkalmazhatók. Az objektumok és változók főkomponens-ordinációit egyidejűleg megjelenítő biplotok összehasonítására eddig nem volt módszer.

Ennek pótlására mutatunk be egy új eljárást, amely a biplotok két alapvető, skálafüggetlen tulajdonságán alapul: a minden objektum- és változópárra mutató vektorok közötti szög koszinuszán és a két vektor relatív hosszának átlagán. Az új módszer feltárja az objektumok és változók adott halmazára kapott alternatív biplotok közötti hasonlóságokat és különbségeket. A módszer olyan esetekben alkalmazható, amikor minden ordinációban megegyezik a objektumok száma, csakúgy mint a változók száma továbbá a különböző ordinációk pontjai között egy az egyhez egyezés van.